spacer
main navigation left corner main navigation right edge
Seo ไทย
left corner rounded edge content background spacer right corner rounded content background
navigation arrow SEO ไทย   navigation arrow บริการ SEO  navigation arrow กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
 

การตลาดออนไลน์

 
spacer เกี่ยวกับ SEO WATCH เกี่ยวกับ SEO WATCH spacer
บริการของเรา บริการของเรา
Hosting Hosting
บริการลงทะเบียนเว็บไซต์ บริการ Online ลงทะเบียนเว็บไซต์
รายชื่อของ Search Engine รายชื่อของ Search Engine
เครื่องมือ SEO เครื่องมือ SEO
lshadow spacer spacer
spacer
รูปแบบการให้บริการ SEO

หลักการทำการตลาดออนไลน์

เราเชื่อว่า มีเจ้าของเว็บไซต์หรือ Webmaster จำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่า ต้องทำ
อย่างไรเพื่อที่จะทำการตลาดออนไลน์ให้กับเว็บไซต์ของตนประสบกับความสำเร็จ

วิธีการด้านล่างนี้คือหนึ่งในหลายกลยุทธ์ของการตลาดออนไลน์ที่เราเลือกใช้ให้
กับเว็บไซต์ของลูกค้าซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก
เว็บไซต์ชั้นนำเช่นเดียวกัน

ขั้นแรก คือคุณควรจะต้องจัดทำเว็บไซต์ที่ใช้ภาษาของประเทศที่คุณจะทำธุรกิจ
เสียก่อน เช่น ถ้าคุณจะทำธุรกิจในประเทศอังกฤษ คุณก็ต้องจัดทำเว็บไซต์ด้วย
การใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึงเริ่มทำการลงทะเบียนเว็บไซต์ใน Search
Engine
ชั้นนำของโลกต่างๆให้ครบทุกแห่ง

เมื่อคุณทำการลงทะเบียนเว็บไซต์ใน Search Engine ต่างๆ ครบทุกแห่งแล้ว
คุณต้องทำการแปลภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นภาษาของกลุ่มเป้าหมายของคุณที่
ใช้ติดต่อสื่อสารด้วย เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นคนเยอรมัน คุณก็ต้องทำ
การแปลเนื้อหาเว็บไซต์เป็นภาษาเยอรมันด้วยเป็นต้น หลังจากที่ทำการแปลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เราจะนำเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับการแปลเรียบร้อยแล้วมาใส่ลง
ใน template เดิมดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องซื้อโดเมนเนมเพิ่มเพื่อรองรับเนื้อหา
ของเว็บไซต์ที่เป็นอีกภาษาหนึ่ง (เช่น yourdomain.de) ทั้งนี้ก็เพื่อลง
ทะเบียนเว็บไซต์ของคุณใน Search Engine ของประเทศนั้นๆ นั่นเอง

การกระทำข้างต้นจะไม่ทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกยกเลิก (Spam) ออกจากฐาน
ข้อมูลของ Search Engine เพราะเว็บไซต์ของคุณใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่ง และมี
เนื้อหาที่ไม่เหมือนกับเว็บไซต์แรก และหลังจากลงทะเบียนเว็บไซต์ของคุณใน
Search Engine ของประเทศนั้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการซื้อโดเมน
เพิ่มอีก 1 โดเมนเพื่อรวบรวม Link ของเว็บไซต์ของคุณ วิธีการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
Link Popularity ให้กับเว็บไซต์คุณได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ เว็บไซต์ของคุณ
ก็จะมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื่องจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
สามารถค้นพบเว็บไซต์ของคุณใน Search Engine ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในข้างต้นนั้นอาจจะมาจากหลายประเทศ
ในช่วงนี้เราจะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคุณในรูปแบบต่างๆ เพิ่ม
ยกตัวอย่างเช่น Pay Per Click เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการของ
คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เรากล่าวมานี้ คือหนึ่งในหลายๆกลยุทธ์ที่เราใช้กับ
ลูกค้าของเรา ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวก็สร้างความสำเร็จให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า
เป็นอย่างดี

แต่เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายต่างก็มีเว็บไซต์ และดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ข้างต้นจะทำให้เว็บไซต์
ทุกเว็บไซต์ประสบความสำเร็จ ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มงานเราจึงต้องสอบถามความ
ต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อายุเท่าไร เป็นต้น
รวมทั้งก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จะต้องขอความเห็น
ชอบจากลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลยุทธ์การตลาด หรือแม้กระทั่งใน
ส่วนของงบประมาณ
ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์
หรือบริการ SEO ของเรา คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยนั้นมาถึงเราได้ที่:
Seo ไทย   ติดต่อ SEO WATCH
spacerspacer header top cubes รูปแบบการให้บริการ spacer
บริการที่หลากหลายของเรา ทั้งรูปแบบ
การบริการและค่าบริการพร้อมให้คุณเลือก
ได้ตามความต้องการ.. เพื่อการพัฒนาสู่
ความสำเร็จ
... arrow รูปแบบบริการ SEO
header top cubes ลูกค้าของเรา
องค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ ในรูป
แบบต่างๆ จากเรา
... arrow ลูกค้าของเรา
header top cubes เครื่องมือ SEO
เครื่องมือในการพัฒนาอันดับผลการค้นหา
เว็บไซต์ของ Search Engine
... arrow Back Link Finder
header top cubes SEO Web Analytics
เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ
เว็บไซต์และทำการวัดผลของการทำ
SEO หรือการทำโฆษณาออนไลน์ทุก
ชนิด จุดเด่นของ Opentracker คือการ
เก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นระบบ Real-Time
และเก็บข้อมูลโดยแยกเเป็นรายบุคคล
"Clickstream" ทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดผล
การขึ้นอันดับของเว็บไซต์คุณ โดยไม่ต้อง
ใช้ software อื่นใดทั้งสิ้น
... arrow บริการ Web Analytics
spacer spacer